להזמנות - 03-7518868
למד על דרוג והערכת יהלומים על פי 4 פרמטרים

יהלומים בליטוש IDEAL CUT

 יהלומים בליטוש IDEAL CUT

ליהלוםכמו כל צורה גאומטרית אחרת ישנם סוגי חיתוכים שוניםכאשר אנו אומרים "חיתוכיםהכוונה היא לזוויות הקיימות בין פאות היהלוםכאמור עבור יהלום עגולקיימות מגוון רחב של אפשרויות חיתוךאם כןכפי שכתבנו במאמרים אחריםהסיבה שבגללה מלכתחילה אנשים קונים יהלומים היא בגלל יכולתו היוצאת דופן להחזיר אורבזכות מאפיינים פיזיקליים הטבועים ביהלוםיהלום הוא מינרל בעל החזר אור הגדול בטבע. בזכות תכונה זו, היהלום הוא האבן המבוקשת ביותר בעולם עבור טבעות אירוסין ותכשיטים יוקרתיים.

יחד עם זאתעל מנת שנוכל לנצל את מלוא האפקט של תכונת החזרת אורעלינו לחתוך את פאותיו בזויות מסוימות כך שיווצר היחס הגבוה ביותר של החזר אורלכןבמהלך השניםפותחו מספר סוגי חיתוכיםאשר לפי הגדרותיהםהחזר אור היהלום הוא הגבוה ביותרהחיתוך הנחשק ביותר בעולם מבחינה זו קרוי" Ideal Cut”, ובתרגום  לעבריתחיתוך היהלום האידיאלילמשוואה זו ישנם מספר משתנים אשר חייבים להתקייםנדגישכי ל " Ideal Cut” ישנם מספר סטנדרטיםוהם מחולקים לרוב על פי מדינותיחד עם זאתהם זהים בכ 95% אחד לשניז"אהשוני בין הגדרות לוח בין מדינה למדינה הוא קטן ביותר. נדגיש, שכיום חיתוך היהלום האידיאלי מוגדר רק עבור יהלום עגול בלבד.

הסטנדרט היוקרתי ביותר עבור חיתוך היהלום האידיאלי הוא הסטנדרט האמריקאילמרות זאתישנן מדינות שונות בהן סטנדרט אמריקאי מקובל פחותלדוגמא במספר מדינות באירופהרצוי שערך ה"לוחשל יהלום יהיה בין 59%-63%, בעוד שלפי הסטנדרט האמריקאי הוא אמור להיות בין54%-58%. וכךישנו שוני בין המקובל בסין למקובל בארה"ב וכו'. נדגיש, כי ברוב הפרמטרים ישנה הסכמה יחסיתפרט כאמור ל"לוח". הסיבה לכך שברוב הפרמטרים אין שוני כמעט בכללהיא מכיוון שלהחזר האור ישנם כללים מתמטיים ברוריםועל מנת לנצל את מלוא האפקט משתמשים בחוקי האופטיקה הבסיסיםלכןאין מנוס מכך שלכולם תהא תוצאה דומה. למאמר על איך לזהות יהלומים אמיתיים, לחץ כאן.

 ה"לוחבמקרה זההוא מעט יוצא דופןכיוון שהוא הפאה היחידה ביהלום שאין לה זוויתכל הזוויות הן יחסיות אליהז"א הלוח של היהלום מייצג את קו האופקה"פלס" של היהלוםוכל הזוויות הן יחסיות אליולכןפרמטר הלוח נמדד באחוזיםכאשר אחוזים אלו מייצגים את גודלו מכלל פני שטח היהלום במבט על. כלומר חיתוך היהלום האידיאלי קיים בכמה וריאציות שרובן תלויות בלוח היהלום.

הקושי הכרוך בחיתוך היהלום בצורה אידיאלית טמון במשקלועל מנת ללטוש יהלום לפי הפרמטרים האידיאליים ביותר, נאבד משקל רב יחסית לגודלו המקורי בגלםאם בחיתוך שאינו אידאלי אפשר לנצל כ45% -55% ממשקל היהלום בגלם (כלומר לאבד כ-55%-45% מהמשקל בגלם), הרי שעבור חיתוך היהלום האידיאלי עלינו לאבד חומר רב יותרושיעור הניצול יורדלעיתים הניצול עומד על כ -35%! כלומר כ-65% מהיהלום המקורי בגלם הופך לאבקלכןלא כל היהלומים המלוטשים יחתכו בחיתוך אידאליכיוון שהחותך יעדיף לאבד פחות חומר וכך לקבל יהלום במשקל גבוה יותרלעיתים ההבדלים הם קריטייםלדוגמאמונח לפנינו בגלם יהלום שמשקלו 2.3 קראטעל מנת לחתכו חיתוך אידיאלי עלינו לאבד כ -60%, אז משקל היהלום הסופי יהיה -0.92 קראט ז"א על מנת לחתכו בחיתוך אידיאלי החותך יפסיד את הגודל הנחשק של 1.00 קראטמשמעות הדבר, היא שערכו של היהלום יהיה נמוך יותר במשקל של 0.92 קראטלעומת יהלום קראט אחד בליטוש שאינו אידיאליכךנוצר מצב של ניגוד אינטרסים מסויםמצד אחדהשאיפה של הלוטש היא ללטוש את היהלום בליטוש אידיאלימצד שניאם הוא יעשה זאת היהלום יאבד מערכוכיוון שלמשקל של קראט אחד יש מחירון שונה לחלוטין לעומת יהלום של 0.92 קראטלכן, חיתוך היהלום האידיאלי נחשב יקר יחסיתכיוון שבעל היהלום מתמחר את הפסד החומר הרב.

כיצד נדע אם חיתוך היהלום  אכן במידות אידיאליותעל מנת לדעת זאתראשית עלינו לדעת את כל נתוני פאות היהלוםזוויות הכתר (ה"למעלהבלשון המקצועית) , זוויות הפוויליונים (ה"למטהבלשון המקצועית), גובה האבןיחס קוטר האבן לגובהה הכוללה"רונדיסט"; וכאמור גודל הלוחכאשר כל הפרמטרים האלו ידועים לנונוכל לדעת האם חיתוך היהלום הוא אידיאליכמו כןחשוב מאוד שליהלום תהיה תעודה ממעבדה ולא תעודה של החנות עצמהבתעודהיש אזכור למידות היהלוםוגם יש דירוג לחיתוכו על פי הסטנדרטים של אותה מעבדה. המלצתנו היא תמיד להסתכל על כל הנתונים, אך לרוב מספיק להסתכל בתעודה על השורה שבה כתוב : "CUT". אם חיתוך היהלום הוא אידיאלי, יהיה כתוב שם : Excellent .

לסיכום: 

למדנו שחיתוך היהלום האידיאלי תלוי ביחסים בין פאות היהלום, אשר הינם חשובים ביותר על מנת שנקבל את האפקט שמלכתחילה רכשנו בעבורו את היהלום הוא אפקט החזר האור (הנצנוץ / הבוהק / הברק). כאשר מתפשרים על יהלום שאינו בחיתוך אידיאלי יש להביא זאת בחשבוןולהבין מדוע יהלום אחד בוהק יותר מחברווגם מדוע יהלומים במשקל דומהצבע וניקיון דומיםאינם מתומחרים באותו ערך

כמו כן, חשוב לציין שהסטנדרט אינו זהה ואבסולוטי והוא שונה מעבדה למעבדה ומדינה למדינהאך יחד עם זאת הוא דומה מאוד וההבדלים יחסית זניחים

 יהלומים בליטוש IDEAL CUT
next
prev